Πολιτική Απορρήτου

  1. H Hλεκτρονική Πύλη Διαδικτυακών Υπηρεσιών και οι εφαρμογές που φιλοξενεί, παρέχονται δωρεάν στο στρατιωτικό προσωπικό του Γενικού Επιτελείου Στρατού
  2. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων) όλο το περιεχόμενο της διαδικτυακής πλατφόρμας συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) των κειμένων, ερωτήσεων, απαντήσεων, φωτογραφιών, εικόνων, σημάτων, γραφικών, σχεδίων και παρεχόμενων υπηρεσιών (εφεξής περιεχόμενο), αποτελεί πνευματική υπηρεσία του ΓΕΣ και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, το περιεχόμενο δεν μπορεί να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο τροποποίησης, πώλησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή φορτωθεί ή διανεμηθεί καθ'οιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του ΓΕΣ.
  3. Η τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί ευθύνη κάθε χρήστη.
  4. Οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να οδηγηγήσει σε παραβίαση της ασφάλειας του πληροφοριακού συστήματος, καταγράφεται από τα συστήματα ασφαλείας του δικτύου και της εφαρμογής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παραβίαση της εφαρμογής με σκοπό τη διαρροή - αλλοίωση δεδομένων ή την παράκαμψη της ασφάλειας του κόμβου του ΓΕΣ, αυτόματα θα διακόπτεται η σύνδεση και θα γίνεται ιεραρχική αναφορά του συμβάντος για τη διακρίβωση κα επιβολή πειθαρχικών η/και ποινικών ευθυνών. Στην περίπτωηση αυτή, ο χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν μπορεί να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση εναντίον της υπηρεσίας ή να απαιτήσει καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για τυχόν ζημία που υπέστη εξαιτίας των παραπάνω ενεργειών του χρήστη και της υπηρεσίας και θα διώκεται πειθαρχικά και νομικά κατά τα ισχύοντα στους κανονισμούς λειτουργίας των ΕΔ και στην κείμενη νομοθεσία του Κράτους.
  5. Τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σύνδεσης είναι αυστηρά προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα. Απαγορεύεται η χρήση ως κωδικού εισόδου στην εφαρμογή κοινών λέξεων όπως ονοματεπώνυμο, ΑΜ, έτος γέννησης, ΑΜΚΑ, γνωστά προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία συγγενικών προσώπων, τηλεφωνικοί αριθμοί, διευθύνσεις και γενικά ότι είναι δυνατό να αποκαλυφθεί εύκολα. Επιπρόσθετα τονίζεται η συμμόρφωση με τις εκάστοτε οδηγίες επιλογής κωδικών που ορίζει η εφαρμογή.
  6. Η είσοδος στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαδυκτίακών Υπηρεσιών με διαπιστευτήρια που έχουν εκχωρηθεί σε άλλο φυσικό όνομα χρήστη απαγορεύεται ρητά.
  7. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από την εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας, την υποστήριξη των χρηστών καθώς και τη διαχείριση περιστατικών ασφαλείας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν αντικείμενο πώλησης, ενοικίασης, κοινοποίησης ή διαδίβασής τους καθ'οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους.
  8. Το ΚΕΠΥΕΣ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και διοικητικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο των επικοινωνιών δικτύου και των δεδομένων κίνησης. Ωστόσο, δεν ευθύνεται για προβλήματα που οφείλονται σε δυσλειτουργίες των δικτύων ή βλάβες του εξοπλισμού που διαχειρίζονται από άλλους παροχείς υπηρεσίων.
  9. Έλαβα γνώση για τα ανωτέρω καθώς και για τις διατάξεις του νόμου Ν2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και των διατάξεων της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας